News RSS Feed fa-IR ١٣٩٩/١٢/٩ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتباطی در شرکت فرآورده های نفتی استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/60429/برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتباطی در شرکت فرآورده های نفتی استان خراسان شمالی ١٣٩٨/٦/٦ اولین رویداد کمپ نوآوری سلامت خراسان شمالی با همکاری دفتر ارتباط با صنعت و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی با مرکز رشد جامع بجنورد برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/60428/اولین رویداد کمپ نوآوری سلامت خراسان شمالی با همکاری دفتر ارتباط با صنعت و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی با مرکز رشد جامع بجنورد برگزار شد ١٣٩٨/٦/٦ اولویت های پژوهشی وزارت نیرو در سال 98 اعلام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/59309/اولویت های پژوهشی وزارت نیرو در سال 98 اعلام شد ١٣٩٨/٤/٣١ فراخوان اولویت‌های پژوهشی سال 1398 شرکت آب و فاضلاب مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/59264/فراخوان اولویت‌های پژوهشی سال 1398 شرکت آب و فاضلاب مشهد ١٣٩٨/٤/٣٠ بازدید رئیسHSE کارخانه سیمان بجنورد از آزمایشگاه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/59176/بازدید رئیسHSE کارخانه سیمان بجنورد از آزمایشگاه دانشکده بهداشت ١٣٩٨/٤/٢٦ برگزاری کارگاه آموزشی iso ۴۵۰۰۱ دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/59084/برگزاری کارگاه آموزشی iso ۴۵۰۰۱ دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ١٣٩٨/٤/٢٣ برگزاری اولین کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با همکاری دانشگاه فرهنگیان بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/59083/برگزاری اولین کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با همکاری دانشگاه فرهنگیان بجنورد ١٣٩٨/٤/٢٣ برگزاری اولین جلسه مشترک دفتر ارتباط با صنعت با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/58796/برگزاری اولین جلسه مشترک دفتر ارتباط با صنعت با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ١٣٩٨/٤/١٥ جلسه مشترک دفتر ارتباط باصنعت با مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه و رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/58361/جلسه مشترک دفتر ارتباط باصنعت با مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه و رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ١٣٩٨/٣/٢٦ برگزاری اولین کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با همکاری مرکز جهاد دانشگاهی استان و کمیته HSE دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/58126/برگزاری اولین کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با همکاری مرکز جهاد دانشگاهی استان و کمیته HSE دانشکده بهداشت ١٣٩٨/٣/٧ برگزاری جلسه مشترک دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/57582/برگزاری جلسه مشترک دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با مرکز رشد و فناوری سلامت دانشگاه ١٣٩٨/٢/٢٣ انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/56886/انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد تفاهم نامه همکاری فی ما بین دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با شرکت توسعه فناوری دانشگاه بجنورد منعقد شد. ١٣٩٨/٢/٣ برگزاری اولین کارگاه آموزشی مرکز آموزشی همکار اداره استاندارد از سوی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/54938/برگزاری اولین کارگاه آموزشی مرکز آموزشی همکار اداره استاندارد از سوی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٧/١٢/١٥ اولین همکاری مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه با دفتر ارتباط با صنعت در برگزاری کارگاه "کمک های اولیه پیشرفته" صورت پذیرفت. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/50957/اولین همکاری مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه با دفتر ارتباط با صنعت در برگزاری کارگاه "کمک های اولیه پیشرفته" صورت پذیرفت. ١٣٩٧/٧/٢٤ کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان "کمک های اولیه پیشرفته" برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/50787/کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان "کمک های اولیه پیشرفته" برگزار گردید ١٣٩٧/٧/١٥ تایید دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به عنوان نخستین مرکز آموزشی همکار اداره استاندارد در بین تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/50782/تایید دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به عنوان نخستین مرکز آموزشی همکار اداره استاندارد در بین تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ١٣٩٧/٧/١٥ انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/49980/انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تفاهم نامه همکاری فی ما بین دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی منعقد شد . ١٣٩٧/٦/١١ کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان "کمک های اولیه مقدماتی" برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/49247/کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان "کمک های اولیه مقدماتی" برگزار گردید ١٣٩٧/٥/٩ کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان "کمک های اولیه مقدماتی" برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/48357/کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان "کمک های اولیه مقدماتی" برگزار گردید. ١٣٩٧/٤/٢ پنجمین بازدید مشترک دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با سازمان صنعت، معدن تجارت خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/47627/پنجمین بازدید مشترک دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با سازمان صنعت، معدن تجارت خراسان شمالی ١٣٩٧/٣/١ کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان « ISO45001 » برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/47337/کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان « ISO45001 » برگزار گردید. ١٣٩٧/٢/٢٥ کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان« مدیریت استرس » برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/47254/کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان« مدیریت استرس » برگزار گردید. ١٣٩٧/٢/٢٣ کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/47069/کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی مدیریت استرس ١٣٩٧/٢/١٥ کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان« کمک های اولیه مقدماتی » برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/46872/کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان« کمک های اولیه مقدماتی » برگزار گردید. ١٣٩٧/٢/٨ اطلاعیه دوره آموزشی " ISO45001 " دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/46346/اطلاعیه دوره آموزشی " ISO45001 " ١٣٩٧/١/٢٩ کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان« سلامت جسمی و روانی در محیط کار » برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/45551/کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان« سلامت جسمی و روانی در محیط کار » برگزار گردید. ١٣٩٦/١٢/٢٣ کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/45333/کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی سلامت و روانی در محیط کار ١٣٩٦/١٢/١٦ اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/45264/اطلاعیه اولویت های پژوهش و فناوری کشور ١٣٩٦/١٢/١٥ کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/45210/کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با همکاری واحد سلامت و روان معاونت بهداشتی با عنوان« هوش هیجانی » برگزار گردید. ١٣٩٦/١٢/١٤ کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/44116/کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان« آمادگی و مقابله در سوانح جسمی » برگزار گردید. ١٣٩٦/١١/١٨ فراخوان پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/43984/فراخوان پژوهشی فراخوان اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان خراسان شمالی ١٣٩٦/١١/١٥ کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/43755/کارگاه آموزشی دهمین کارگاه آموزشی دو روزه دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان « اصول کمک های اولیه پیشرفته » برگزار گردید. ١٣٩٦/١١/٩ قرارداد همکاری بیمارستان امام حسن (ع) استان با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/42672/قرارداد همکاری بیمارستان امام حسن (ع) استان با دانشکده بهداشت ١٣٩٦/١٠/٩ تقدیر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی از سرپرست دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/41893/تقدیر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی از سرپرست دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ١٣٩٦/٩/٢٠ کارگاه HSE-MS دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/41575/کارگاه HSE-MS ١٣٩٦/٩/١١ اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/41574/اطلاعیه اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی سازمان ها در سال 96 ١٣٩٦/٩/١١ کارگاه آموزشی دو روزه کارماتوگرافی مایع با کارایی بالا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/41396/کارگاه آموزشی دو روزه کارماتوگرافی مایع با کارایی بالا ١٣٩٦/٩/٤ چهارمین بازدید مشترک دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با سازمان صنعت، معدن تجارت خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/41367/چهارمین بازدید مشترک دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با سازمان صنعت، معدن تجارت خراسان شمالی ١٣٩٦/٩/١ سومین بازدید مشترک دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با سازمان صنعت، معدن تجارت خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/41072/سومین بازدید مشترک دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با سازمان صنعت، معدن تجارت خراسان شمالی ١٣٩٦/٨/٢١ کارگاه آموزشی فرهنگ ایمنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/40949/کارگاه آموزشی فرهنگ ایمنی ١٣٩٦/٨/١٥ کارگاه آموزشی روش های استاندارد ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/40940/کارگاه آموزشی روش های استاندارد ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کار ١٣٩٦/٨/١٥ کارگاه آموزشی اصول کمک های اولیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/40933/کارگاه آموزشی اصول کمک های اولیه ١٣٩٦/٨/١٥ کارگاه اموزشی پژوهشی بیماری های ناشی از کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/40928/کارگاه اموزشی پژوهشی بیماری های ناشی از کار ١٣٩٦/٨/١٥ کارگاه آموزشی دو روزه اصول کمک های اولیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/40956/کارگاه آموزشی دو روزه اصول کمک های اولیه ١٣٩٦/٨/١٥ اولین قرارداد همکاری پتروشیمی استان با دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/40121/اولین قرارداد همکاری پتروشیمی استان با دانشکده بهداشت ١٣٩٦/٧/٢٣ تایید دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به عنوان مرکز آموزشی همکار اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/39857/تایید دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به عنوان مرکز آموزشی همکار اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی ١٣٩٦/٧/١٧ قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/39502/قابل توجه دانشجویان محترم دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در شورای دانشجویی عضو می پذیرد. ١٣٩٦/٧/٣ بازدید مدیر توسعه فناوری سلامت و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/39316/بازدید مدیر توسعه فناوری سلامت و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از دانشکده بهداشت ١٣٩٦/٦/٢٩ اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38997/اطلاعیه برای اطلاع از تجهیزات آزمایشگاه های دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی بر روی گالری تصاویر کلیک کنید. ١٣٩٦/٦/١٩ اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38898/اطلاعیه اولویت های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال 96 ١٣٩٦/٦/١٤ کارگاه آموزشی پژوهشی کلیات بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38768/کارگاه آموزشی پژوهشی کلیات بهداشت حرفه ای ١٣٩٦/٦/١٢ کارگاه آموزشی پژوهشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38767/کارگاه آموزشی پژوهشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ١٣٩٦/٦/١٢ کارگاه آموزشی پژوهشی HSE-MS دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38766/کارگاه آموزشی پژوهشی HSE-MS ١٣٩٦/٦/١٢ کارگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38561/کارگاه کارگاه دوروزه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با همکاری مرکز تحقیقات فرآورده‌های طبیعی و گیاهان دارویی با عنوان«کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا» برگزار گردید. ١٣٩٦/٦/٧ اولین روز کارگاه آموزشی دو روزه دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با همکاری مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی با عنوان « کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا» برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38478/اولین روز کارگاه آموزشی دو روزه دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با همکاری مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی با عنوان « کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا» برگزار گردید. ١٣٩٦/٦/٥ اولین نشست دفتر ارتباط با صنعت با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان شمالی با موضوع نحوه اجرایی شدن دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به عنوان مرکز آموزشی همکار برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38430/اولین نشست دفتر ارتباط با صنعت با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان شمالی با موضوع نحوه اجرایی شدن دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به عنوان مرکز آموزشی همکار برگزار گردید. ١٣٩٦/٦/٤ آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38117/آزمایشگاه هیدرولیک ١٣٩٦/٥/٢٤ کارگاه نقشه کشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38115/کارگاه نقشه کشی ١٣٩٦/٥/٢٤ آزمایشگاه بیماری های ناشی از کار و ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38113/آزمایشگاه بیماری های ناشی از کار و ارگونومی ١٣٩٦/٥/٢٤ آزمایشگاه ایمنی و وسایل حفاظت فردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38126/آزمایشگاه ایمنی و وسایل حفاظت فردی ١٣٩٦/٥/٢٤ مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38125/مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ١٣٩٦/٥/٢٤ کارگاه موتور تلمبه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38124/کارگاه موتور تلمبه ١٣٩٦/٥/٢٤ خانه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38120/خانه بهداشت ١٣٩٦/٥/٢٤ آزمایشگاه عوامل شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38074/آزمایشگاه عوامل شیمیایی ١٣٩٦/٥/٢٣ آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38087/آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب ١٣٩٦/٥/٢٣ آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38086/آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب ١٣٩٦/٥/٢٣ آزمایشگاه عوامل فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38046/آزمایشگاه عوامل فیزیکی ١٣٩٦/٥/٢٢ جلسه دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38012/جلسه دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی ١٣٩٦/٥/٢١ بازدید اعضای شورای مرکزی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسن(ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38011/بازدید اعضای شورای مرکزی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسن(ع) ١٣٩٦/٥/٢١ جلسه دبیر دفتر با رئیس پژوهش شرکت گاز استان خراسان شمالی برگزار گردید. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/38010/جلسه دبیر دفتر با رئیس پژوهش شرکت گاز استان خراسان شمالی برگزار گردید. ١٣٩٦/٥/٢١ کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/37974/کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی یک روزه دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با عنوان « فرهنگ ایمنی» برگزار گردید. ١٣٩٦/٥/١٨ جلسات دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/37973/جلسات دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت ١٣٩٦/٥/١٨ جلسات دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/37972/جلسات دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت ١٣٩٦/٥/١٨ کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/37975/کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی دو روزه دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با عنوان « اصول کمکهای اولیه» برگزار گردید. ١٣٩٦/٥/١٨ جلسات دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/37879/جلسات دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت ١٣٩٦/٥/١٦ جلسات دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/37823/جلسات دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت ١٣٩٦/٥/١٤ اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/37620/اطلاعیه طراحی و ساخت پایلوت و شیشه آلات آزمایشگاهی و تحقیقاتی در رشته های مهندسی توسط گروه مهندسی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ١٣٩٦/٥/٨ اطلاعیه کارگاه آموزشی 2 روزه " کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا(HPLC) مقدماتی" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/37421/اطلاعیه کارگاه آموزشی 2 روزه " کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا(HPLC) مقدماتی" دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با همکاری مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی برگزار می نماید. ١٣٩٦/٥/١ کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/37359/کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی دو روزه دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت دانشگاه با عنوان « روشهای استاندارد ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کار» برگزار گردید. ١٣٩٦/٤/٢٨ کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://sanat.nkums.ac.ir/Content/37021/کارگاه آموزشی پنجمین کارگاه آموزشی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با عنوان « اصول کمکهای اولیه» برگزار گردید. ١٣٩٦/٤/١٧