چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ -

سایت های مرتبط


 

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه دانشگاه اصفهان

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی ایران

دفتر ارتباط با صنعت  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

دانشگاه یادگار امام (شهر ری)

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

دانشگاه بجنورد

دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشورجستجو
شعار سال 96 (۱۸۷۶ بازدید)
عید غدیر مبارک (۱۶۳۱ بازدید)
کارگاه (۶۲۲ بازدید)
کارگاه آموزشی (۵۷۳ بازدید)
کارگاه آموزشی (۵۶۱ بازدید)
برگزاری کارگاه HSE-MS (۵۴۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...